Get Adobe Flash player

2012 TED Tam Eğitim Bursluluk Sınavı Başvurusu
Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavı 2012 Yılı Sınav Kılavuzu...

Burs Sınavı Başvuru Süresi: 09 Ocak–09 Mart 2012 Sınav Tarihi ve Saati: 07 Nisan 2012 Cumartesi /09.30

Danışma:

Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi

Burs Birimi

Kızılırmak Cad. No:8 Kocatepe/ANKARA

Tel: 0 312 418 06 14/159

1.Burs Sistemiyle İlgili Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

Türk Eğitim Derneği, kuruluşundan bugüne yaklaşık 48.000 “başarılı ancak maddi imkanları yetersiz” öğrenciye karşılıksız burs imkanı sağlamıştır. Türk Eğitim Derneği burs uygulamaları Kurumsal İletişim, Tanıtım ve Burslar Koordinatörlüğü yapısı içinde çalışmalarını sürdüren Burs Birimi tarafından yürütülmektedir. Burs Birimi temelde Tam Eğitim Bursu öğrencilerinin burs sistemine kabulünden üniversite yaşamlarının sonuna kadar, hem burs hizmetlerinden yararlanabilmeleri hem de psiko-sosyal gelişimlerini en sağlıklı şekilde tamamlayabilmeleri için gereken desteği vermeyi amaç edinmektedir. Bu çerçevede, Burs Birimi’nin sorumlulukları arasında öncelikle öğrencilerin burs sistemine dahil olmalarını sağlayacak bursluluk sınavının hazırlanması, kazanan öğrencilerin ev ziyaretlerinin yapılması, eğitim süreçlerinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanması; akademik başarılarının ve psiko-sosyal gelişimlerinin takibi yer almaktadır. Bu süreçlerin gerçekleştirilmesinde Burs Birimi uzmanları; başta öğrenciler ve aileleri olmak üzere, TED okullarının PDR birimleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Türk Eğitim Derneği Gönüllü Grupları ile sıkı bir iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

TAM EĞİTİM BURSU (TEB)

Tam Eğitim Bursu(TEB); başarılı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrencilerin öğrenim masraflarının üniversite eğitiminin sonuna kadar karşılanmasına yönelik olan Türk Eğitim Derneği burs uygulamalarından biridir. Tam Eğitim Bursu, destek verilen öğrencilerin, eğitim ücretleri, servis ücretleri, yemek giderleri, giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin üniversite eğitiminin sonuna kadar karşılanmasını kapsamaktadır. Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencinin “Hak ve Yükümlülükleri” öğrencinin velisiyle karşılıklı imzalanacak olan Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi Madde-4’te şu şekilde belirlenmiştir:

Öğrenci, aşağıdaki koşullardan herhangi bir tanesinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını kaybetmektedir. Bu koşullar şunlardır: 

Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar 

-Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.’den burs alması,

-Öğrencinin sınıf tekrarı yapması,

-Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 4.50’nin altında olması

-Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 3 ve 3’ün altında not bulunması,

-Öğrencinin Disiplin cezası alması,

-Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi,

-Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,

-Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mazeret göstermeksizin katılmaması.

Öğrenci bursunun kesileceği ve öğrenciye yapılan ödemelerin geri alınacağı durumlar

-Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi,

-Öğrencinin devam ettiği bölümü ve/veya sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir bölüm ve/veya üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,

-Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler,

-Öğrenci ve/veya Veli/Vasisi’nin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması,

Yukarıda belirtilen sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla öğrencinin bursunun sona ermesi durumunda, Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenciye yapılan tüm harcamalar, işlemiş yasal faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden müşterek ve müteselsil olarak talep ve tazmin olunur.

Tam Eğitim Bursu alan öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürmektedir!

-Yatılı Bursluluk: Tam Eğitim Bursu kapsamında Türk Eğitim Derneği’nden yatılı burs alan  öğrenciler, yatılı olarak eğitim veren okullarımızdan TED Polatlı Koleji veya TED Karabük Koleji’ne, kontenjanlarımız dahilinde ve okulların öğrenci alım prosedürleri dikkate alınarak devam ederler.

TED Polatlı Koleji’nde erkek öğrenciler için yatakhane bulunmaktadır.

TED Karabük Koleji’nde ise hem erkek hem de kız öğrencilere yatılı eğitim olanağı sunulmaktadır.

TED okullarının bulunmadığı illerden burs başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları “yatılılık” için değerlendirilmektir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler yatılı okullarımız olan TED Polatlı Koleji ve TED Karabük Koleji’ne yerleştirilecektir.

- Gündüzlü Bursluluk: Tam Eğitim Bursu kapsamında Türk Eğitim Derneği’nden burs alan gündüzlü öğrenciler, Türkiye genelinde hizmet veren 24 TED okulunda eğitim alırlar. Okullarımızın bulunduğu 24 ildeki öğrencilerin başvuruları, kontenjanlarımız dahilinde ve okulların öğrenci alım prosedürleri dikkate alınarak gündüzlü eğitim almak üzere değerlendirilmektedir.

 www.turkegitimdernegi.org.tr adresinden okullarımızın listesine ulaşabilirsiniz!

2. Başvuru

2.1. Başvuru Koşulları

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavına başvurmak isteyen adaylar bu kılavuzu dikkatlice okuyarak ve yönergelere uygun bir biçimde online başvuru formunu doldurmalıdırlar.

Burs başvurusu yapacak olanların;

-T.C. vatandaşı olması,

- İlköğretim 5.,6.,7.,8. sınıfa veya ortaöğretim 9. sınıfa devam ediyor olması,

- En son bitirdiği sınıfa ait karnesinde, yıl sonu başarı ortalamasının 85-100 aralığında olması,

-Yatılı eğitim almayı tercih eden öğrencilerin yatılılık için uygun olması,

-Türk Eğitim Derneği tarafından belirlenen ekonomik yetersizlik kriterlerine uygun koşulları taşıması( ailenin aylık geliri en fazla 2000 TL olabilir, aynı ilden başvuran ve yaklaşık puanları alan öğrencilerden ekonomik durumu daha düşük olan tercih edilecektir.

TED okullarında eğitimlerine devam eden öğrenciler Tam Eğitim Bursu Sınavı’na başvuruda bulunamazlar!

2.2. Başvuru Formunun Doldurulması

Türk Eğitim Derneği burs başvuru formu Öğrenci Bilgileri, Öğrenci İletişim Bilgileri, Öğrenci Sosyal Bilgileri ve Öğrenci Okul Bilgileri olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.

Başvuru formu öğrencinin devam ettiği okuldaki bir yetkili ya da sınıf öğretmeni tarafından dikkatlice ve yönergeye uygun bir biçimde doldurulması önerilir.

Form doldurulduktan sonra sayfanın en sonunda yer alan “kaydet” butonuna basılmalıdır. Adaylar formda belirttikleri her bilgiyi istendiğinde belgeyle ibraz etmek zorundadır.

2.2.1. Bilgilerin Doldurulması

Öğrenci Bilgileri:

1.    T.C. Kimlik Numarası

Nüfus cüzdanınızda T.C. Kimlik Numarası alanı bulunmaktadır. Bu alanda onbir rakamlı bir sayı yer almaktadır. Başvuru formundaki T.C. kimlik numarası alanı, nüfus cüzdanınızdaki bu sayıyı yazmanı için düzenlenmiştir. Nüfus cüzdanlarındaki seri ve no karşısındaki yazılı olan harf ve rakamlar T.C. kimlik numarası değildir. Bu nedenle bu harf ve rakamların T.C. kimlik numarası alanına yazılmaması gerekir. Eski nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası yoktur.

Nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası olmayan adaylar, bağlı bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacakları  “Vukuatlı Nüfus Kayıt” örneğinden veya “http//tckimlik.nvi.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaralarını öğrenebileceklerdir.

2. Adı ve Soyadı

Adaylar ad ve soyadlarını büyük harflerle ve ayrılan kutucuklara yazmalıdırlar. Birden fazla adı olanlar isimler arasında boşluk bırakmalıdırlar.

3.Cinsiyet

Adaylar bu alanda cinsiyetlerine uygun seçeneği işaretlemelidir

4.Doğum Tarihi

Adayların doğum tarihlerinin gün, ay ve yılını yazmaları için kutular ayrılmıştır. GÜN için ayrılan kutuya doğduğu günün ayın kaçıncı günü olduğu, AY için ayrılan kutuya doğduğu ayın yılın kaçıncı ayı olduğu, YIL için ayrılan kutuya da doğduğu yılı yazması istenmektedir. Doğum tarihi için yazılan rakamların nüfus cüzdanındaki kayıtlara uygun olması gerekmektedir.

5. Öğrencinin Engel Durumu

Adaylar bu bölümde herhangi bir engele sahip olup olmama durumlarına göre “evet” ya da “hayır” seçeneklerinden birini işaretlemelidir.

6. Başka Bir Kurumdan Burs Alma Durumu

Adaylar burs alıp almama durumlarına göre uygun seçeneği işaretlemelidir.

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu’nu almaya hak kazanan öğrenciler başka hiçbir kurum ya da kuruluştan karşılıklı veya karşılıksız burs almamalıdır. Halen bir kurum ya da kuruluştan burs alan öğrencilerinden Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu’nu almaya hak kazanmaları halinde burslarının iptali istenmektedir.

7. Burs Tercihi

Adaylar “yatılı” mı yoksa “gündüzlü” mü eğitim almak istediklerini bu bölümde tercih etmelidirler.  Bu noktada ikamet ettikleri ilde TED okulu bulunması ya da bulunmaması durumu belirleyici olacaktır. Yukarıda Tam Eğitim Bursu’na ilişkin verilen genel bilgiler bölümünde de detaylı olarak belirtildiği gibi, öğrencinin ikamet ettiği ilde TED okulu bulunmaması halinde öğrenci “Yatılı” seçeneğini işaretlemelidir. İkamet ettiği ilde TED okulu bulunan öğrenciler “Gündüzlü” seçeneğini işaretlemelidir. 

Öğrenci İletişim Bilgileri:

1.Ev Adresi

Ev adresinin yazılması için ayrılan bölüme, büyük harflerle ve kelimeler arasında boşluk kalacak şekilde adres bilgisi yazılmalıdır. Adres yazılırken il, ilçe, mahalle, semt, cadde adı, apartman ise apartman adı, kapı numarası vb. detayları belirtmeniz istenmektedir.Lütfen adresinizi yazarken ikamet ettiğiniz ili ve ilçeyi doğru girmeye özen gösteriniz. İlin yanlış girilmesi halinde adayın Tablo-1’de belirtilen sınav merkezinden farklı bir merkeze yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda sorumluluk hatalı giriş yapılması nedeniyle veliye aittir ve sınav merkezi değişikliği yapılamayacaktır.

2.Ev Telefonu

Adaylar ev telefonu için ayrılan bölümde il kodu belirterek numaralarını girmelidirler.

3.Cep Telefonu

Adayların Türk Eğitim Derneği’nin irtibata geçmesi uygun görülen velisinin cep telefonu numarası bu bölüme yazılmalıdır.

Öğrenci Sosyal Bilgileri:

1.Anne-Baba Durumu

Anne-babanın durumuna uygun seçeneği işaretleyiniz.

2. Anne-Babanın Hayatta Olma Durumu

Anne-babanın durumuna uygun seçeneği işaretleyiniz.

3.Anne-Babanın Çalışma Durumu

Seçeneklerden uygun olan seçilmelidir.

4.Anne-Babanın Mesleği

Anne ve/veya babası çalışan adaylar bu bölümde anne ve/veya babanın yaptığı işi açık olarak yazmalıdır. Genel ifadeler “memur, işçi vb.” kullanılmaması gerekmektedir. Açık olarak yapılan işin adı yazılmalıdır “mobilyacı, öğretmen vb” gibi.

5. Sosyal Güvenlik Durumu

Bu bölümde öğrencinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun hizmetlerinden yararlanıp yararlanamaması durumuna göre en uygun seçenek tercih edilmelidir. Sosyal güvenlik durumu

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu kriterleri arasında olmamakla birlikte, özellikle yatılı eğitim almayı tercih eden öğrencilerimiz için değerlendirmeye alınan önemli bir bilgidir. 

6.Ailede Çalışanların Toplam Geliri

Adaylar bu alanda ailede çalışan bireylerin aylık gelirlerinin toplamını, maaş belgelerindeki tutarları dikkate alarak belirtmelidir. Adaylardan burs almaya hak kazanmaları halinde bu bölümdeki beyanlarını belgeyle ibraz etmeleri istenecektir. Beyan edilen bilgilerle tutarsız belgeler sunulması durumunda adayın burs hakkının iptali Türk Eğitim Derneği’nin insiyatifindedir. Gelir durumuna ilişkin değerlendirme yapılırken adayın yaşadığı ilin sosyo-ekonomik koşulları dikkate alınacaktır!

Not: Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi aşamasında, yapılan TEB sınavında aynı puanı alan öğrencilerden ekonomik durumu daha düşük olan tercih edilecektir.

7. Evde Yaşayan Kişi Sayısı

Adaylar bu alanda evdeki yaşayan bütün bireyleri göz önünde bulundurarak bir sayı belirtmelidir.

8. Ev Durumu

Adaylar bu alanda oturdukları evin mülkiyet durumuna göre uygun olan seçeneği tercih etmelidir.

Öğrenci Okul Bilgileri:

1. Halen Devam Edilen Sınıf

Burs başvurusunda bulunan adaylar ilköğretim 5.,6.,7.,8. sınıfa ve ortaöğretim 9. sınıfa devam ediyor olmalıdır. Belirtilen sınıf düzeyindeki öğrenciler bir üst sınıf için müracaat ederler. Lütfen halen devam etmekte olduğunuz sınıf düzeyini dikkate alarak doğru seçeneği işaretleyiniz. Aday yanlış işaretleme yapması nedeniyle oluşacak karışıklığın sorumluluğunu üstlenir.

2. Karne Not Ortalaması

Burs başvurusunda bulunan adayların en son aldıkları karnede not ortalamalarının(bitirdikleri sınıfa ait karnenin yıl sonu başarı ortalaması) 85-100 aralığında olması gerekmektedir.

3. SBS Puanı

8. ve 9. sınıfa devam eden adaylar geçtiğimiz yıl SBS’de aldıkları puanı bu bölüme yazmalıdır.

4.Okul Adı

Adaylardan bu bölüme halen devam etmekte oldukları okulun adını kelime aralarında boşluk bırakarak, büyük harf kullanarak yazmaları istenmektedir.

5. Okul Adresi

Adaylar okullarına ait adres bilgisini, okul adresi için ayrılan alana kelimeler arasında boşluk bırakarak, büyük harflerle yazmalıdır. Adres yazılırken mahalle, semt, cadde adı, varsa numara vb. detayları belirtmeniz istenmektedir.

6. Okul Tipi

Bu alanda okul türüne ilişkin seçenekler sunulmaktadır. Adaylardan halen devam etmekte oldukları okulun statüsüne uygun seçeneği seçmeleri istenmektedir.

TED okullarında eğitimine devam eden öğrenciler bursluluk sınavına müracaat edemezler!

7. Okul Telefonu

Adaylar bu bölüme halen devam ettikleri okula ait telefon numarasını il kodu belirterek girmelidir.

8. Okulun Bulunduğu İl

Adaylar bu bölümde devam ettikleri okulun bulunduğu ili verilen seçeneklerden tercih etmelidir.

Not: Sınav Merkezleri, Sınav merkezlerine yönlendirilen il ve ilçeler ve adayın burs almaya hak kazanması halinde eğitimine devam edeceği okul bilgisi ile yatılı-gündüzlü eğitim alma durumu Tablo-1’de detaylı olarak gösterilmektedir. Lütfen inceleyiniz!


Yayin tarihi:  27/02/2012
Bu haber toplam 3560 defa okunmuştur
Yazarlar
Untitled Document
Kategori haberleri

Copyright © egitimhabercisi.com
2011
 
 
Bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan
ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
27 Mart   09:40